Thực hiện Công văn số 4510/BTTTT- CĐSQG ngày 05/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng; Công văn số 4044 /VP-TTTT ngày 9/9/2022 của Văn phòng UBND tỉnh V/v chuyển Công văn số 4510/BTTTT-CĐSQG ngày 05/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 15/9/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1049/STTTT - BCVT&CNTT về tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) theo hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến trên hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh, cụ thể như sau:

Hội nghị được tổ chức vào chiều ngày 23/9/2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 10 điểm cầu cấp huyện và 85 điểm cầu cấp xã, phường thị trấn với sự tham gia của gần 25.500 thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn và công chức một cửa các đơn vị cấp huyện.

Hội nghị được các chuyên gia đến từ Cục Chuyển đổi số - Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin truyền đạt và hướng dẫn về “NHẬN THỨC”“KỸ NĂNG” cho các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp với các nội dung chủ yếu như: Tổng quan về Tổ công nghệ số cộng đồng, hình thức triển khai và các nội dung triển khai của Tổ công nghệ số cộng đồng; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn mua bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử (voso, postmart);

Hội nghị đóng vai trò rất quan trong việc thực hiện CĐS tại địa phương và trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.  Đặc biệt để các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng hiểu được cách thức triển khai và hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng để thời gian tới triển khai tại địa phương mình đạt kết quả tốt nhất nhằm đẩy nhanh, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại địa phương xây dựng chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và xã hội. (tài liệu kèm theo Công văn số 4510/BTTTT- CĐSQG ngày 05/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Hoàng Sâm Sở TT&TT