Hội nghị tấp huấn chuyển đổi số

Trong những năm gần đây, thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình Chuyển đổi số hiện nay đang là xu hướng tất yếu là vấn đề sống còn đối với một quốc gia, tổ chức doanh nghiệp và người tiêu dùng. Những sự thay đổi to lớn về năng xuất lao động, trải nghiệm của người dùng và các mô hình kinh doanh mới đang được hình thành. Cho thấy vai trò to lớn trong cuộc sống xã hội hiện nay của chuyển đổi số như: Công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ kinh doanh, cơ quan, người dân…theo xu hướng phát triển tốt hơn, khoa học, hiện đại hơn.

Trên cơ sở các quan điểm, chủ trương về chuyển đổi số của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện Tuy Phong cũng đã ban hành Kế hoạch số 163 ngày 12/8/2022 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đó, xác định mục tiêu chung là: “Chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện về phương pháp, cách thức hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, quản trị nhà nước, doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của người dân thông qua chuyển đổi số. Phát triển kinh tế số góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện”. Đồng thời, xác định việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện mục tiêu Chuyển đổi số nhằm đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tính năng động, tiên phong của lãnh đạo của các cấp từ huyện đến xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành trong thực hiện chuyển đổi số, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện mục tiêu Chuyển đổi số nhằm đổi mới hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết công việc của các cơ quan chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức, lối sống, làm việc của người dân, hướng tới phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết số 10-NQ/TU; xác định lộ trình rõ ràng, hợp lý để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh, huyện, ngành, lĩnh vực.

Theo đó, huyện Tuy Phong xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian đến, cụ thể là:

Một là, Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số;

Hai là, Thực hiện tốt cơ chế, chính sách gắn với phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số;

Ba là, Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số;

Bốn là, Đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và các lĩnh vực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số (trong đó: có 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phối hợp với các Sở, ngành của Tỉnh trên các lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số như:  Chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp; Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch; Chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại; Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công).

Năm là, Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số.

3 nội dung cơ bản chương trình chuyển đổi số quốc gia như: 

Nhóm nội dung 1Định nghĩa chuyển đổi số; xu hướng và việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng môi trường số trong lĩnh vực nhà nước và tư nhân; Mức độ sẵn sàng và kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Bình Thuận; Một số nội dung trọng tâm (trong từng lĩnh vực chuyên môn) cần thực hiện chuyển đổi số (tại địa phương) giai đoạn 2022-2025.

Nhóm Nội dung 2Một số biện pháp bảo đảm an toàn thông tin phục vụ công cuộc chuyển đổi số.

  Nhóm Nội dung 3Hướng dẫn kỹ năng sử dụng khai thác một số phần mềm ứng dụng (Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công của tỉnh; Hệ thống phần mềm một cửa điện tử) phục vụ chuyển đổi số.

Đây là hoạt động cụ thể hóa Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức của huyện nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của huyện và tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tuyên truyền Nhân dân thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số, kinh tế số đem lại lợi ích đáng kể cho người dân.