image advertisement
Sáng ngày 31/8/2022 VNPT Bình Thuận đã ký kết thỏa thuận hợp tác với UBND huyện Tánh Linh, “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực viên thông - công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” (sau đây gọi tắt là Thỏa thuận hợp tác) này không có bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý và cũng không phải là ràng buộc hợp đồng giữa Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh và VNPT Bình Thuận; song các bên cùng thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác với các nội dung sau đây:

Lãnh đạo UBND huyện Tánh Linh và VNPT Bình Thuận ký kết thỏa thuận hợp tác

Mục tiêu hợp tác: UBND huyện Tánh Linh và VNPT Bình Thuận thông qua Thỏa thuận hợp tác về Viễn thông - Công nghệ thông tin với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp; Phát huy thế mạnh là nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin hàng đầu tại tỉnh Bình Thuận, VNPT Bình Thuận ưu tiên triển khai các sản phẩm Công nghệ thông tin theo mô hình chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các huyện.

Nguyên tắc hợp tác: Thỏa thuận hợp tác hai bên trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mỗi bên và phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của mỗi bên; Nội dung hợp tác được triển khai thống nhất, thông suốt từ UBND huyện Tánh Linh/VNPT Bình Thuận đến các cấp, ngành, đơn vị trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức của mỗi bên. Mỗi bên tạo điều kiện thuận lợi cho bên kia trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác này;. Kế thừa và sử dụng có hiệu quả hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin hiện có của tỉnh, huyện; Các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa các bên sẽ được cụ thể hóa bằng các thỏa thuận riêng biệt cho từng nhiệm vụ hợp tác cụ thể từ khâu lập kế hoạch, xây dựng phương án triển khai thực hiện; Thỏa thuận hợp tác này không có bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý và cũng không phải là ràng buộc hợp đồng giữa UBND huyện Tánh Linh và VNPT Bình Thuận. Hai bên được phép tham gia thỏa thuận với bên thứ ba trong các hoạt động và hợp tác; Các Bên thường xuyên trao đổi thông tin (định kỳ hoặc đột xuất), đánh giá, rút kinh nghiệm về các nội dung hợp tác trước khi triển khai mở rộng phạm vi, quy mô hợp tác.

  Nội dung hợp tác:

1.  Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số: VNPT Bình Thuận chủ trì xây dựng và triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin với công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng để phục vụ cho việc phát triển chính quyền điện tử cho huyện hướng tới xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 92-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tánh Linh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Tỉnh ủy về về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 76/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. VNPT Bình Thuận phối hợp với UBND huyện Tánh Linh tiếp tục triển khai Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của huyện Tánh Linh; phát triển Chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở  phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. VNPT Bình Thuận phối hợp với UBND huyện Tánh Linh đảm bảo năng lực cơ sở hạ tầng thông tin, tạo ra hệ sinh thái số đáp ứng nhu cầu phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ chuyển đổi số.

2. Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng Viễn thông - Công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh, thực hiện chuyển đổi số cho huyện Tánh Linh: VNPT Bình Thuận phối hợp, hỗ trợ huyện Tánh Linh khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng các hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, nhu cầu về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng Viễn thông - Công nghệ thông tin phục vụ triển khai thực hiện chuyển đổi số. VNPT Bình Thuận xây dựng, quy hoạch tổng thể, kế hoạch triển khai chi tiết về các giải pháp chuyển đổi số; hợp tác đầu tư cơ sở hạ tầng Viễn thông - Công nghệ thông tin và các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và phát triển hạ tầng số của huyện trong phạm vi năng lực của VNPT Bình Thuận.

3. Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạngVNPT Bình Thuận tập trung nguồn lực hỗ trợ huyện Tánh Linh cung cấp giải pháp tổng thể về an toàn thông tin, an ninh mạng, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu gắn với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không để lộ lọt thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước, phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch và định hướng của huyện Tánh Linh, bao gồm: Tư vấn hoàn thiện chính sách an toàn thông tin, an ninh mạng; Xây dựng cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin, cung cấp giải pháp đảm bảo thực thi chính sách an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền điện tử, thực hiện chuyển đổi số và phát triển bền vững tại huyện.

4. Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực Viễn thông - Công nghệ thông tin: VNPT Bình Thuận phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia về Viễn thông - Công nghệ thông tin cho UBND huyện Tánh Linh, phối hợp hỗ trợ trong việc nâng cao trình độ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Tánh Linh, nhằm đáp ứng xu hướng của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. VNPT Bình Thuận tạo điều kiện để các sinh viên học chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin ở huyện Tánh Linh đang học tại các trường Đại học, cao đẳng... được thực hành, thực tập tại đơn vị.

Lãnh đạo UBND huyện Đức Linh và VNPT Bình Thuận ký kết thỏa thuận hợp tác.

Cùng ngày VNPT Bình Thuận cũng đã ký kết thỏa hợp tác trong lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 giữa VNPT Bình Thuận và UBND huyện Đức Linh mục tiêu, nguyên tắc và nội dung như UBND huyện Tánh Linh.

Khánh Vĩnh