Năm 2023, cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước; đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 15% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tại Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 tỉnh Bình Thuận (số 4344/QĐ-UBND, ban hành ngày 20/12/2022).

Để thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước; đảm bảo tỷ lệ tối thiểu hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra. Ngày 30/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-STTTT về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023; theo đó, trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông đã đề ra mục tiêu 15% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Liên quan đến hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; trước đó, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 431/STTTT-BCVT&CNTT ngày 25/4/2022 hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoạt động kiểm tra bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trong quá trình thực hiện kiểm tra, tùy vào từng trường hợp cụ thể, các sở, ngành và địa phương ứng dụng công nghệ số để thực hiện kiểm tra trực
tuyến một số bước trong quy trình kiểm tra để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi chí hoạt động kiểm tra, nhất là khi triển khai đối với các địa phương ở vùng sâu, vùng xa như: tổ chức họp, trao đổi, làm việc với đối tượng kiểm tra online, yêu cầu đối tượng cung cấp cho đoàn kiểm tra một số hồ sơ, tài liệu không phải là bí mật Nhà Nước qua mạng,... chỉ tiến hành kiểm tra trực tiếp khi cần thiết.

Trong tháng 03/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận sẽ xây dựng Kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra của Sở thông qua môi trường số, đảm bảo mục tiêu 15% theo yêu cầu./.

Tác giả: Thanh Tâm