Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nhằm đề ra các phương án ứng phó kịp thời khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng; bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin quan trọng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Ngày 16/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

        Theo đó, các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị phải được đánh giá hiện trạng và khả năng bảo đảm an toàn thông tin mạng, dự báo các nguy cơ, sự cố, tấn công mạng có thể xảy ra để đưa ra phương án ứng phó, ứng cứu sự cố kịp thời, phù hợp; công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải tuân thủ theo quy chế, quy định pháp luật, tổ chức ứng phó kịp thời, nhanh chóng, đồng bộ và hiệu quả; hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải chuyển từ bị động sang chủ động, bao gồm: chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại và rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý…

Ảnh minh họa- nguồn Internet

 Kế hoạch đưa ra 05 nhiệm vụ và phân công các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp triển khai, cụ thể:

 1) Đánh giá các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng.

 2) Xây dựng, ban hành phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin (nội dung thực hiện theo Đề cương kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng theo Phụ lục III, Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày
12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

 3) Triển khai hoạt động thường trực, điều phối, xử lý, ứng cứu sự cố.

4) Triển khai diễn tập, phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện, bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố.

5) Đầu tư trang thiết bị bảo đảm các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố.

Tác giả:Xuân Hải (phòng BCVT&CNTT)