Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022

Sáng ngày 29/3/2024, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đại diện lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành; thủ trưởng và một số công chức các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan tổ chức có liên quan.

Tại điểm cầu Bình Thuận có sự tham dự của lãnh đạo Thanh tra tỉnh; trưởng, phó các phòng và công chức Thanh tra tỉnh; đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phòng Nội chính, kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; lãnh đạo, công chức Thanh tra cấp huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

 

Tại điểm cầu Bình Thuận

Hội nghị được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra các quy định của Luật Thanh tra 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thanh tra, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Trong đó, tập trung vào những điểm mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra. Đây là các văn bản pháp luật quan trọng tạo cơ sở pháp lý đầy đủ toàn diện cho tổ chức hoạt động thanh tra.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy nhấn mạnh, Luật Thanh tra năm 2022 được ban hành nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp năm 2013 về tổ chức hoạt động của các cơ quan thanh tra và khắc phục những hạn chế bất cập của Luật Thanh tra năm 2010 ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra.

Luật Thanh tra năm 2022 có sự thay đổi nhiều nội dung thể hiện nhiều chính sách mới với 8 chương và 118 điều, so với Luật Thanh tra năm 2010, Luật Thanh tra năm 2022 đã tăng 30 điều, trong đó đã bổ sung 2 chương mới (Chương V: Thực hiện Kết luận thanh tra và chương VI: Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra), lược bỏ chương VI về Thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra 2010.

 

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu cùng thảo luận làm rõ quy định về chức năng của cơ quan thanh tra; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành thanh tra; quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra; xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành sâu rộng đến cán bộ, công chức toàn ngành Thanh tra, tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa những quy định của Luật Thanh tra đi vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, giúp cán bộ, công chức toàn ngành Thanh tra nắm vững quy định của pháp luật về thanh tra, từ đó thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ về công tác thanh tra.

                                                                                                                                  Thanh Tâm