image advertisement
Trong tháng 8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành 02 cuộc kiểm tra việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với Trang thông tin điện tử của UBND huyện Hàm Thuận Bắc và UBND huyện Hàm Thuận Nam thông qua môi trường mạng.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 15% hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý theo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 tỉnh Bình Thuận (Kế hoạch số 4344/QĐ-UBND ngày 20/12/2022).

Ngày 17/4/2023, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-STTTT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch kiểm tra năm 2023; theo đó, trong quý III/2023, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành 02 cuộc kiểm tra việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với Trang thông tin điện tử của UBND huyện Hàm Thuận Bắc và UBND huyện Hàm Thuận Nam thông qua môi trường mạng.

Nội dung kiểm tra là việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022 và của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 141/STTTT-TTBCXB ngày 07/02/2023; trong đó tập trung kiểm tra các nội dung thông tin phải cung cấp trên môi trường mạng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau:

“1. Công khai trên môi trường mạng các thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công nghệ thông tin, phải bảo đảm cung cấp các thông tin như sau:

a) Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính thuộc thẩm quyền ban hành hoặc được giao chủ trì soạn thảo, trong đó nêu rõ: hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về, cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản. Việc cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc Công báo Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên.

c) Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm thống nhất, tích hợp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

d) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước.

đ) Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước, trong đó:

- Thông tin về chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý.

- Việc công bố quy hoạch tuân theo Luật Quy hoạch.

- Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay theo quy định của pháp luật.

e) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước; họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức của cán bộ, công chức làm đầu mối liên hệ; các thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính đến cấp xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan.

g) Báo cáo tài chính năm công khai theo quy định của Luật Kế toán; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của Luật Thống kê; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học theo quy định của Luật Khoa  học và Công nghệ; thông tin về dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

h) Danh mục thông tin phải được công khai, trong đó nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm, thời hạn công khai đối với từng loại thông tin.

i) Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải công bố công khai”.

Cách thức tiến hành kiểm tra là bằng hình thức trực tuyến như: tổ chức họp, trao đổi, làm việc, yêu cầu cung cấp cho đoàn kiểm tra một số hồ sơ, tài liệu; thông báo kết quả kiểm tra được thực hiện thông môi trường mạng (hộp thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Zalo…).

Thanh Tâm