image advertisement
Trong 6 tháng đầu năm, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chuyên môn có liên quan đã tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số ban hành kịp thời các văn bản để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh theo yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, các nhiệm vụ cụ thể như sau

Hạ tầng viễn thông, hạ tầng mạng máy tính và thiết bị được quan tâm đầu tư bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia về dân cư theo Đề án 06. Kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu chuyên ngành, dùng chung của tỉnh với các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành do các bộ, ngành Trung ương xây dựng, quản lý, vận hành đạt kết quả theo yêu cầu. Các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung của tỉnh tiếp tục được phát triển và đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả; công tác an toàn thông tin mạng được đảm bảo. Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được các sở, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân làm CCCD điện tử

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế: (1). Các sở, ngành chưa chủ động đề xuất các dự án, nhiệm vụ cụ thể của ngành để triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025, nhất là các nhiệm vụ triển khai xây dựng các CSDL chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số, trọng tâm là các CSDL chuyên ngành thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. (2). Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số còn hạn chế, chưa mang lại hiểu quả thiết thực. (3). Các sàn thương mại điện tử triển khai chưa nhiều, sản phẩm cung cấp trên các sàn thương mại còn hạn chế. (4). Tổ Công nghệ số cộng đồng hoạt động chưa hiệu quả. (5). Nền tảng số phục vụ hoạt động các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo kênh tương tác chính quyền và người dân phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. (6). Đa số các nhiệm vụ, dự án trọng tâm triển khai trong năm 2023 chưa có kết quả, đang trong giai đoạn triển khai thực hiện đầu tư; một số nhiệm vụ chưa bố trí được kinh phí để triển khai. (7). Xếp hạng chuyển đổi số năm 2022 của tỉnh Bình Thuận đứng thứ 50 trên toàn quốc, tụt 3 bậc so năm 2021 (năm 2021 xếp hạng 47 trong toàn quốc).

.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân làm CCCD điện tử

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: (1). Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của người đứng đầu ở một số sở, ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức (chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm và giai đoạn chỉ nêu chung chung, không xác định được nhiệm vụ, dự án trọng tâm để thực hiện; chưa định hướng được nội dung chuyển đổi số trong phạm vi của ngành, chủ yếu chỉ đề ra các công việc cơ bản trong phạm vi cơ quan sở; nội dung báo cáo hoạt động chuyển đổi số thiếu nội dung, thông tin về tiến độ, kết quả triển khai các nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo,…); Sở Thông tin và Truyền thông chưa thực hiện tốt vai trò dẫn dắt trong thực hiện chuyển đổi số. (2). Nguồn kinh phí của tỉnh còn khó khăn, hạn chế nên chưa đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, nhất là các nhiệm vụ về xây dựng các CSDL chuyên ngành, số hóa, phát triển các hệ thống thông tin, nền tảng dùng chung có phạm vi triển khai, sử dụng rộng (Trong năm 2023, chủ yếu tập trung phân bổ kinh phí mua sắm thiết bị thuộc Đề án 06 với 53.596 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 57,38% tổng kinh phí về chuyển đổi số; nguồn vốn đầu tư công chủ yếu cấp cho 02 dự án đã triển khai trong các năm trước đang trong giai đoạn hoàn thành với 11.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 12,63% tổng kinh phí về chuyển đổi số). (3). Nguồn nhân lực có chuyên môn để tham mưu triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số chưa đáp ứng theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ; chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút nguồn lao động có trình độ cao về công nghệ thông tin vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước. (4). Nhiều nền tảng số quốc gia dùng chung trên phạm vị toàn quốc giao các bộ, ngành Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhưng chậm hoàn thành, chưa hoàn thiện để đưa vào sử dụng (nếu địa phương xây dựng sẽ dẫn đến trùng lắp, lãng phí đầu tư).

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Gồm 14 nhiệm vụ trọng tâm triển khai cụ thể như sau:

 

Kích hoạt tài khoản định danh điện tử

(1). Phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của các, sở, ngành địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số; Sở Thông tin và Truyền thông cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số. (2). Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển dữ liệu theo danh mục CSDL dùng chung của tỉnh đã ban hành, trọng tâm triển khai các CSDL chuyên ngành thuộc các lĩnh vực ưu tiên chuyên đổi số, xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và Cổng dữ liệu mở phục vụ tổ chức, cá nhân khai thác. Kết nối, tích hợp và khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số quốc gia, CSDL quốc gia (trọng tâm CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về đất đai). (3). Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho lãnh đạo các sở, ngành và địa phương; báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (4). Chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số tại huyện đảo Phú Quý. (5). Thực hiện rà soát, tham mưu xây dựng, ban hành các chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy quá trình chuyển đổi số; thu hút, phát triển nguồn nhân lực CNTT có chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan nhà nước; thu hút các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư, hoạt động tại địa phương. (6). Vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận (IOC Bình Thuận); triển khai giai đoạn 2 Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phan Thiết (IOC Phan Thiết). (7). Đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; phát triển thương mại điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt. (8). Chỉ đạo triển khai các hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực, trọng tâm hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, các nền tảng số phổ biến, sử dụng hàng ngày (triển khai theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn, hỗ trợ người dân). (9). Xây dựng, phát triển hoàn thiện và đưa vào sử dụng hiệu quả các nền tảng số, hệ thống thông tin, CSDL dùng chung của tỉnh đã và đang triển khai (trọng tâm là kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; CSDL hộ tịch, CSDL cán bộ, công chức, viên chức;…). Triển khai 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. (10). Triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả thực hiện đạt các chỉ tiêu về phát triển dữ liệu công dân số (cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử, tài khoản thanh toán điện tử,…).(11). Thực hiện kịp thời công tác an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt. (12). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hướng dẫn, tập huấn về chuyển đổi số cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp theo kế hoạch đã xác định; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp. (13). Khẩn trương xây dựng Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2022 của tỉnh; trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số DTI của tỉnh trong năm 2023; trong đó, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách các chỉ số chính, chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số DTI để cùng phối hợp thực hiện nhằm nâng cao Chỉ số DTI của tỉnh trong năm 2023. (14). Rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định đối với tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh (quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, Tổ giúp việc,…).

                                                                                       Khánh Vĩnh